Projektowanie

Projekt każdego laboratorium ma indywidualny charakter, a każde opracowanie jest wyzwaniem wymagającym dostosowania go do potrzeb Inwestora. Warto zlecić to profesjonalistom.

Realizacja projektu wymaga współpracy pomiędzy wieloma zespołami:
 • użytkownikami laboratoriów
 • architektami i projektantami branżowymi
 • rzeczoznawcami
 • konsultantami naukowymi i ekspertami
 • specjalistami ds. pozyskiwania środków finansowych
 • specjalistami w zakresie aparatury, urządzeń i wyposażenia laboratoriów

Decyzję o utworzeniu nowego laboratorium lub modernizacji już istniejącego nie jest łatwa. Powodzenie realizacji inwestycji w dużej mierze zależy od właściwego rozpoznania własnych potrzeb ich sprecyzowania i określenia możliwości ich realizacji. Na tym etapie najczęściej zadawane pytanie to:

Od czego zacząć:

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wstępnie określić zakres prac jaki zostanie wykonany w projekcie. Niniejsze informację będą niezbędne do ustalenia zakresu pracy oraz wstępnej oferty cenowej projektu:
 • powierzchnia na jakiej  zlokalizowany będzie nowy obiekt lub budynek przeznaczony do modernizacji
 • ilość osób pracujących w pomieszczeniach
 • rodzaj wykonywanych badań
 • czy gazy techniczne będą używane (argon,azot,tlen, próżnia …)
 • z jakiego okresu pochodzi budynek przeznaczony do modernizacji
 • czy budynek wyposażony jest w media (woda, gaz, prąd...)
 • rodzaj odczynników i substancji używanych w pracowniach (kwasy/zasady/inne)
 • czy laboratorium w przyszłości będzie ubiegało się o akredytację (PN-EN ISO/IEC 17025)
 • informacje o planowanym rozwoju
Najczęściej popełniane błędy:
 • powierzenie prac projektowych budynków naukowo-badawczych/laboratoriów nie odpowiednim firmom
 • połączenie prac projektowych i budowlanych w jedno postępowanie przetargowe
 • zakupienie gotowej dokumentacji projektowej niewiadomego pochodzenia
 • przystąpienie do prac budowlanych bez weryfikacji posiadanej dokumentacji projektowej przez niezależną firmę zewnętrzną
 • zaprojektowanie laboratorium/pracowni jako zwykłego pomieszczenia bez dostosowania go do obecnie obowiązujących norm i przepisów
 • projektowanie laboratorium bez bezpośredniej konsultacji na linii projektant – użytkownik – inwestor

Kiedy zapadnie już decyzja o realizacji projektu w branży badawczo rozwojowej należy zwrócić uwagę że ten typ projektowania jest uznawany za najtrudniejszą kategorię  z zakresu technologi i architektury. Jeden  z najważniejszych elementów powodzenia inwestycji to sposób działania

Najważniejsze etapy procesu projektowania :
 • Ustalenie zakresu prac
 • Inwentaryzacja (dokładne pomiary oraz wykonanie szczegółowych rysunków będących początkiem naszej pracy)
 • Konsultacje z Inwestorem/Użytkownikiem n/t wstępnego wyglądu i specyfiki wykonywanych badań oraz pracy w laboratorium wraz z przyszłymi zmianami
 • Wykonanie koncepcji (2D oraz modelowania przestrzennego) - pierwszy zarys nowego lub modernizowanego obiektu
 • Wykonanie prac projektowych w konsultacji z Inwestorem i Użytkownikiem
 • Opracowanie struktury i metodologii procesu badawczego (opcjonalnie)
 • Opracowanie projektów branżowych oraz projektu budowlanego
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 • Opracowanie oraz przekazanie kompletnego projektu wykonawczego
 • Nadzór autorski nad realizacją inwestycji
Czas wykonania dokumentacji projektowej zależy od wielu czynników. Najistotniejsze to: powierzchnia budynku, technologia badań i ich specyfika, ilość pomieszczeń oraz rodzaj placówki jak również czas niezbędny do uzyskania wymaganych pozwoleń. Projekt adaptacji, modernizacji czy przebudowy już istniejącego obiektu wiąże się z jego przystosowaniem  do obecnie obowiązujących norm i standardów. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i profesjonalnego podejścia tak aby do maksimum wykorzystać już istniejące rozwiązania technologiczne  i ograniczyć do minimum koszty modernizacji budynku.